สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) จัดประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Teamwork 8 (808) อาคารสำนักงานใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้า รับทราบ และพิจารณาโครงการต่างๆ ของคณะทำงานทั้ง 7 คณะ เช่น