เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย คณะทำงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ  cyber Security and CIIP) ได้จัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “แนวนโยบายการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ (สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม)” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก