เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 61  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมโดย คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย อุปนายก , คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี ,                    คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล และคุณอารียา นกพลับ   เข้าพบ     รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   (คุณอาทิตยา   สุธาธรรม)   เพื่อหารือและให้ข้อมูลเรื่องการพัฒนาส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาคอาเซียน