18 ก.พ. 2563     พันตรีโชคดี  ธรรมสโรช   กรรมการบริหาร สทค. เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”  เรือนจำจังหวัดตรัง  ตำบลโคกหล่อ  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง