เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมี.ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร , คุณวิชัย เบญจรงคกุล นายกกิตติมศักดิ์ , คุณโชคดี ธรรมสโรช  และคุณพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล   กรรมการบริหารเข้าร่วมงานครบรอบก่อตั้ง สทค. 29 ปี (14 ก.ย.).  เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก  ณ บ้านราชาวดีหญิง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี