เมื่อวันที่   24 เมษายน    สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล   เพื่อหารายได้ไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่เรือนจำและทัณฑสถานตามโครงการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ต้องขัง  และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               ณ ชั้น 4   เมเจอร์ซีนีเพลกซ์ รัชโยธิน  กรุงเทพ