เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา   ณ ห้องประชุมสโมสรราชพฤกษ์     คณะกรรมการขับเคลื่อนได้มีการประชุมหารือ
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่13  ครั้งที่ 3/2561  รับทราบและพิจารณาในวันที่ 28 มิถุนายนที่จะถึงนี้