เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา  14.30 น  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย รศ.ดร. พิสิฐ บุญศรีเรือง ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาและกำกับ OTT (Over-the-top) ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/ 2561 ขึ้น

สืบเนื่องจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย อุปนายก คุณอารียา นกพลับ รองเลขาธิการและรักษาการผู้อำนวยการ และ

คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร ได้ให้การต้อนรับ คุณมรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) พร้อมคณะ