เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำโดย  ดร.สุพจน์     เธียรวุฒิ (เลขาธิการ) , คุณสืบศักดิ์   สืบภักดี (รองเลขาธิการ) ,   ผศ.ดร.จิรศิลป์    จยาวรรณ (รองเลขาธิการ) และคุณอารียา  นกพลับ (ผู้อำนวยการ)  ร่วมให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา โดย Mr. Cary Ingram   Senior  Internationl Trade Specialist for the U.S.  Department of Commerce  International Trade Administration    และคุณอรพรรณ    บุญลักษณ์  Commercial  Specialist, U.S.  Commercial Service, U.S. Embassy Bangkok     ในโอกาสได้เข้าพบร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม