เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561   สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group  ในโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินเพื่อใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัล ระยะที่ 1  ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ  ผู้ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)   ให้ดำเนินโครงการดังกล่าว  ณ โรงแรมนารายณ์  ทั้งนี้  เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมและความเข้าใจในมาตรฐานการทำงาน  การจัดทำข้อสอบในสาขาการสื่อสารโทรคมนาคมและสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขาอาชีพต่อไป