เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สทค. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 13 ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามความคืบหน้าคณะทำงานด้านต่างๆ ทั้ง 7 คณะของสมาคม  การจัดกิจกรรม  การจัดสัมมนา  เพื่อส่งเสริมการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   ณ อาคารเอไอเอส 1 ชั้น 20