(4 ธันวาคม 2566) คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าว "การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในระบบนิเวศโลกเสมือนจริง (Metaverse Ecosystem)” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีระบบนิเวศโลกเสมือนจริง (Metaverse) และ เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) มาใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ รวมถึงการใช้ VR for Palliative Care ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยระยะประคับประคองได้มีโอกาสในการเติมเต็มความปรารถนาผ่านแว่น VR ซึ่งปัจจุบันได้มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการนำเทคโนโลยี Cloud XR rendering มาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้วย  ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี