สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต