เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563   สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)  โดยนายมนต์ชัย  หนูสง   นายกสมาคม พร้อมด้วยกรรมการบริหารประกอบด้วย    นายนฤพนธ์  รัตนสมาหาร   และนางปรีญาภรณ์    ตั้งเผ่าศักดิ์     ยื่นหนังสือให้  นายฐากร     ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  ขอให้ กสทช.พิจารณาออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019    (โรคโควิด 19)  เนื่องจากผู้ประกอบการต่างประสบปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาอื่นๆ   อาทิ  ปัญหาหนี้เสีย  ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและรายได้ลดลง  เนื่องจากประชาชน ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมต่างขาดรายได้และกำลังซื้อ   จึงขอเลื่อนชำระ ,ขอค้างชำระค่าบริการ  หรือยกเลิกบริการและไม่ซื้อบริการใหม่เพิ่มเติม      ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องปิดร้านตามมาตรการของรัฐไม่สามารถหาลูกค้าใหม่ได้   อีกทั้งดำเนินการเพื่อสนับสนุนภาครัฐ  เช่น การให้บริการอินเทอร์เนตฟรี หรือ เวิร์กฟอร์มโฮม   ถึงแม้จะส่งผลให้ปริมาณทราฟิกเพิ่มขึ้น  แต่ไม่สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ  เนื่องจากค่าบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณทราฟิก  แต่ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการดูแลรักษาโครงข่ายโทรคมนาคมให้ประชาชนที่ทำงานจากบ้านได้พร้อมใช้งานตลอดเวลา   สทค.จึงขอให้ กสทช.พิจารณาและออกมาตรการเพิ่มเติม   ดังนี้

  1. พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการต้องชำระเป็นคราวๆ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมเลขหมาย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานีฐานวิทยุคมนาคม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2563 เป็นต้นไป
  2. พิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเป็นรายปี ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และเงินจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ค่าธรรมเนียม USO)
  1. พิจารณาประสานงานการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าภูมิภาค เพื่อขอชะลอการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อไม่สร้างภาระให้ผู้ประกอบการจนเกินควร และขอให้พิจารณาปรับปรุงประกาศ กสทช. ต่างๆ เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้ ซึ่ง สมาคมโทรคมนาคมฯจะรวบรวมความเห็นจากผู้ประกอบการและนำเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป