เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์      โดยคุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล(รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์) 
คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี (รองเลขาธิการ) และคุณวีระ รัตนแสงเสถียร (กรรมการบริหาร)  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.2560-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ และยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและสมาคมเพื่อสนับสนุน Thailand 4.0 ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับใช้ในชีวิตและการทำงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีขึ้น ณ ห้อง ทสร. 701ชั้น 7 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล