เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี รองเลขาธิการ ในฐานะประธานคณะทำงานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์