(8 ธันวาคม 2566)  คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี  กรรมการและเลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายการสัมมนาหัวข้อ “ความพร้อมของประเทศไทยกับการใช้ประโยชน์ดาวเทียม NGSO” ประเด็นด้านการให้บริการโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต  และคุณศมาธร เทียนกิ่งแก้ว กรรมการในนาม บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด เป็นวิทยากรร่วมประเด็น   “ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม”
          ทั้งนี้ การสัมมนาจัดขึ้นเพื่อรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อรวบรวมข้อมูลในการเตรียมการเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการเกิดระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศและการแข่งขันในอุตสาหกรรมด้านดาวเทียม แนวทางอนุญาต และการกำกับดูแลความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศและดาวเทียมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในทุกมิติต่อไป  จัดโดย คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ