เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   โดยนายสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการและรองเลขาธิการ และนายเลิศรัตน์  รตะนานุกูล  กรรมการและรองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์     เข้าร่วมในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2562        ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)