เมื่อวันที่   5 มิถุนายน 61 ดร.สุพจน์   เธียรวุฒิ เลขาธิการ และคุณอารียา   นกพลับ รักษาการผู้อำนวยการและรองเลขาธิการ   ร่วมต้อนรับ คุณสุธานุช   สุธีรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรัฐกิจ บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) และทีมงาน   ร่วมหารือในประเด็นปัญหากรณีดาวเทียมไทยคม

 เมื่อวันที่ 4 มิย 61  นายราชันย์  เพ็ญศิริ   ประธานคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน(Infra-Sharing)  และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น เพื่อหารือในประเด็น ราคาค่าเช่าท่อจากหน่วยงานภาครัฐ การนำค่าใช้จ่ายในการนำสายสื่อสารไปหักลดหย่อน USO