เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย อุปนายก คุณอารียา นกพลับ รองเลขาธิการและรักษาการผู้อำนวยการ และ

คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร ได้ให้การต้อนรับ คุณมรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) พร้อมคณะ

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-17.00 น ณ ห้อง Magic 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ

 

 

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมคณะทำงานด้านต่างๆ ที่สมาคมได้แต่งตั้งขึ้น ได้แก่คณะทำงานกำหนดแนวทางการบริการพร้อมเพย์ และคณะทำงานส่งเสริมวัตกรรมล้ำสมัย ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารเอไอเอ ที่ทำการสมาคมฯ 

 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ โดยคุณราชันย์ เพ็ญศิริ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra-Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้แทนจากผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพื่อหารือข้อสรุปปัญหา และวางแนวทางแก้ไข สายสื่อสารไฟไหม้ รกรุงรัง ทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม MEAOC ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่) ถ. เพลินจิต กรุงเทพมหานคร