เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)   โดย คุณสืบศักดิ์    สืบภักดี   รองเลขาธิการ คุณอารียา   นกพลับ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้นำหนังสือรายงานบทวิเคราะห์ เชิงวิชาการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประเด็น " 5G & Disruptive Technology supporting Thailand4.0"    พร้อม leaflet      จำนวน 30 เล่ม