18 พฤศจิกายน 2559 – นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) พร้อมด้วยกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมชมนิทรรศการที่สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดแสดงในงาน ITU Telecom World 2016

นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเสวนา Leadership Summit หัวข้อ "Collaborating in the digital economy: why working together is critical for growth" ในงาน ITU Telecom World 2016

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเสวนา
The digital economy: driving industry 4.0 ในงาน ITU Telecom World 2016

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระดมความเห็นกำหนดพันธกิจและทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล”