เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือการใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงิน ร่วมกับกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรต่างๆ ผู้ให้บริการทางการเงินในไทย ดร.มนต์ชัย หนูสง ในฐานะผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

พิธีเปิดงาน “มหานครไร้สาย ถอนเสาไฟให้เมืองสวย Smart Metro” ณ สวนจตุจักร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

6  กรกฎาคม 2560 – สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมฯ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Future of StartUp Investment in Asia” ในงาน StartUp Thailand 2017 เพื่อเปิดมุมมองในการปรับตัว แนะแนวทางการดําเนินธุรกิจของกลุ่มสตาร์ททอัพให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนํามาใช้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.อธิป อัศวานันท์ เลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมฯ และสมาคมธนาคารไทย
โดยนายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสํานักงานระบบการ ชําระเงิน พร้อมด้วยตัวแทนจาก
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ รวมประชุมเรื่องระบบรับและโอนเงิน PromptPay