สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาคการธนาคาร เพื่อรองรับบริการที่หลากหลายในยุคดิจิทัลและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อการยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินระบบรับและโอนเงิน พร้อมเพย์ ได้ร่วมลงนาม “ความร่วมมือการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)” ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องมานะ ชั้น 8 ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน

 

วันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาโต๊ะกลมทางวิชาการเรื่อง “โดรนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาในเรื่องการนำโดรนมาประยุกต์ ใช้ในเรื่องต่างๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ