มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THnic) มีการจัดโครงการที่มีการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง   ในชื่อโครงการบีเคนิกซ์  (BKNIX : Bangkok Neutral Internet   Exchange)  และมีกิจกรรมการจัดงานประชุม BKNIX  Peering  Forum  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเชิญให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP)   และ

ผู้ให้บริการข้อมูล (CDN)   ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการอินเทอร์เน็ตและหารือความร่วมมือในการพัฒนาบริการระหว่างกัน ซึ่งจัดมาแล้วสองครั้ง  (เมื่อปี 2559 และ 2560 ที่ผ่านมา) และได้รับการตอบรับให้ความสนใจ เข้าร่วมงานมากกว่า  150  คน