18 ธันวาคม   สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกุล รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์     เป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการทดสอบ 5G กรอบแนวทางทดสอบ และusecase ในการประชุมคณะทำงานเตรียมการและทดสอบเทคโนโลยี 5G ครั้งที่ 2/2561 ของกระทรวง DE เพื่อติดตามความคืบหน้าและหารือการดำเนินการทดสอบ      ณ ห้องประชุม MDES ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)   โดย คุณสืบศักดิ์    สืบภักดี   รองเลขาธิการ คุณอารียา   นกพลับ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้นำหนังสือรายงานบทวิเคราะห์ เชิงวิชาการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประเด็น " 5G & Disruptive Technology supporting Thailand4.0"    พร้อม leaflet      จำนวน 30 เล่ม