ประธานคณะทำงานส่งเสริมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ)   จะจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง   “แนวทางพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-15.40 น.

ณ ห้องเมต้า 1 ชั้น 2 อาคารสปอร์ต คลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพ  

ประธานคณะทำงานส่งเสริมนวัตกรรมล้ำสมัย (คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี) จัดการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2561

ในวันที่ 21 มิ.ย. 2561    ณ  ห้องประชุมของ บ. NTT Communications (Thailand) สำนักงานแห่งใหม่ ณ ชั้น 6 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์   ถ.รัชดาภิเษก โดยมีประเด็นการประชุมและผลการหารือดังนี้

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา   ณ ห้องประชุมสโมสรราชพฤกษ์     คณะกรรมการขับเคลื่อนได้มีการประชุมหารือ
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่13  ครั้งที่ 3/2561  รับทราบและพิจารณาในวันที่ 28 มิถุนายนที่จะถึงนี้