นายสืบศักดิ์ สืบภักดี เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับสำนักงาน กสทช. เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงในอนาคตของ กสทช. ทั้ง AM, FM, DAB (Digital Audio Broadcasting) และวิทยุ Online บน Platfrom ต่างๆ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.