เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาวิชาการ TCT/TTA JOINT SEMINAR 2019
 
ช่วงเวลา หัวข้อช่วงการบรรยาย วิทยากร File
9:45 - 10:30 NTT R&D for Smart World Dr.Katsuhiko Kawazoe [NTT]  pdf
 10:50 - 11:25 Building Community Through Accessibility Mr. Tom C. Varghese [Facebook]  pdf
 11:25 - 12:00 AWS for Smart Connected and Sustainable Cities Mr. Ekkarat Klinbubpa [AWS]  pdf
 13:00 - 13:30 Government Policy Supporting Digital Transformation for Aging Society Dr. Pichet Durongkaveroj [MDES]
 -
 13:30 - 14:15 NTT DOCOMO Driving Transformation in 5G era - Co - create new values with partners Dr. Hiroshi Nakamura [NTT Docomo]
 pdf


ช่วงเวลา หัวข้อช่วงการเสวนา วิทยากร File
14:30 - 16:30 Panel discussion: “Digital Technology for Aging Society: AI & Policy for Healthcare”
Dr. Sak Segkhoonthod - President and CEO of Digital Government Development Agency  pdf