การสัมมนาทางวิชาการ TCT/TTA Joint Seminar 2016 หัวข้อ Innovative Digital Service and ASEAN Digital Gateway

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 8.30-17.00 น.ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.กำแพงเพชร 6 หลักสี่

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ครั้งที่ 1/2559 และจัดงานร่วมรับประทานอาหารเย็นเนื่องในโอกาสปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 3-4 ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร