ดร.มนต์ชัย  หนูสง  นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  แถลงทิศทางการดำเนินงาน เน้นการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก องค์กร และบุคคลในแวดวง
โทรคมนาคม  พร้อมช่วยสนับสนุนประเทศ  สังคม โดยกล่าวในงานวันพฤหัสบดีที่  21 กันยายน  2560   ณ  อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี  ในงาน Digital Thailand Big Bang
2017

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือการใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงิน ร่วมกับกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรต่างๆ ผู้ให้บริการทางการเงินในไทย ดร.มนต์ชัย หนูสง ในฐานะผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

6  กรกฎาคม 2560 – สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมฯ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Future of StartUp Investment in Asia” ในงาน StartUp Thailand 2017 เพื่อเปิดมุมมองในการปรับตัว แนะแนวทางการดําเนินธุรกิจของกลุ่มสตาร์ททอัพให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนํามาใช้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

TCT จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 (พ.ศ.2560-2562)