เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.อธิป อัศวานันท์ เลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมฯ และสมาคมธนาคารไทย
โดยนายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสํานักงานระบบการ ชําระเงิน พร้อมด้วยตัวแทนจาก
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ รวมประชุมเรื่องระบบรับและโอนเงิน PromptPay  

 

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคมโทรคมนาคมฯ) และ สมาคมธนาคารไทย เดินหน้าหนุนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และธนาคารพาณิชย์ทําความตกลงรวมกันในการยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเริ่มต้นที่โครงการระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ เพื่อผลักดันการทําธุรกรรมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
ดร.อธิป อัศวานันท์ (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมฯ เข้าพบ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560