วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม  2562  เวลา 13.00 – 16.30 น.   ณ ห้อง Silk 1 ชั้น 2  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

จัดโดย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์