ประธานคณะทำงานส่งเสริมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ)