มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THnic) มีการจัดโครงการที่มีการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง   ในชื่อโครงการบีเคนิกซ์  (BKNIX : Bangkok Neutral Internet   Exchange)  และมีกิจกรรมการจัดงานประชุม BKNIX  Peering  Forum  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเชิญให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP)   และ

ผู้ให้บริการข้อมูล (CDN)   ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการอินเทอร์เน็ตและหารือความร่วมมือในการพัฒนาบริการระหว่างกัน ซึ่งจัดมาแล้วสองครั้ง  (เมื่อปี 2559 และ 2560 ที่ผ่านมา) และได้รับการตอบรับให้ความสนใจ เข้าร่วมงานมากกว่า  150  คน

 

วันนี้ (21 พค. 61) คณะทำงานส่งเสริมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ เป็นประธาน ได้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อกำหนดกรอบ แผนงาน และวิธีการทำงาน ขึ้น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 1  บมจ. ทีโอที ถ. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย คณะทำงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ  cyber Security and CIIP) ได้จัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “แนวนโยบายการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ (สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม)” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 61 ระหว่างเวลา 13.00-13.45 น  มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล   Collaboration to Support the Operation of the IoT and Digital Innovation Institute ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)   และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)