aa1

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันก่อตั้งครบรอบสมาคม ครบรอบ 27 ปี (วันที่ 14 กันยายน)
ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ มีการถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป โดยมี ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม เป็นประธานในพิธี และกรรมารบริหารสมาคม ร่วมในงานพิธีดังกล่าว

 

พิธีเปิดงาน “มหานครไร้สาย ถอนเสาไฟให้เมืองสวย Smart Metro” ณ สวนจตุจักร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.อธิป อัศวานันท์ เลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมฯ และสมาคมธนาคารไทย
โดยนายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสํานักงานระบบการ ชําระเงิน พร้อมด้วยตัวแทนจาก
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ รวมประชุมเรื่องระบบรับและโอนเงิน PromptPay  

 

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคมโทรคมนาคมฯ) และ สมาคมธนาคารไทย เดินหน้าหนุนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และธนาคารพาณิชย์ทําความตกลงรวมกันในการยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเริ่มต้นที่โครงการระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ เพื่อผลักดันการทําธุรกรรมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย