เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะทำงาน Cyber Security and CIIP  โดย คุณวีระ รัตนแสงเสถียร ประธาน ได้ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อหารือแนวทางและบทบาทของสมาคมต่อบริบทในปัจจุบัน   โดยที่ประชุมได้มีความเห็นเกี่ยวกับแนวการจัดตั้ง Telecom CERT ว่า ควร Proactive เร่งดำเนินการก่อน Regulator จะเข้ามาสั่งการโดย สทค.รับเป็นเจ้าภาพในกลุ่มของโทรคมนาคม พร้อมให้มีการตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อศึกษาข้อมูล ด้านเทคนิค กฎหมาย และอื่นที่เกี่ยวข้อง