12 มีนาคม คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล เข้าร่วมสัมมนา "รู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงไซเบอร์"  เปิดการสัมมนาโดย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม CAT Auditorium อาคารสโมสร ชั้น 2   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)