เมื่อวันที่  19 สิงหาคม  2562  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย รศ.ดร.พิสิฐ  บุญศรีเมือง  กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสทค.  ในการเข้าร่วมประชุม 2019 ATRC OTT Dialogue ณ ห้อง Garden room โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ     จัดโดย สำนักงาน กสทช.    การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันระหว่างผู้นำหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน ,     ผู้ลงทุนโครงข่ายสัญญาณบริการ และผู้ให้บริการ OTT  เพื่อหารือประเด็นปัญหา ความท้าทาย อุปสรรคและ โอกาสที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของบริการ OTT ในภูมิภาคอาเซียน