25 กันยายน 2561 ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี 5G ครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงาน กสทช. จัดขึ้น โดยมีประธาน กสทช. พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการสรุปผลการศึกษาของคณะทำงานย่อยด้านต่างๆ อาทิ ด้านการประกอบกิจการและการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรโทรคมนาคม และด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานโทรคมนาคม

ทั้งนี้ผลการศึกษาได้นำไปสู่แนวทางการเตรียมการด้านเทคโนโลยี 5G สำหรับประเทศไทย รวมถึงแนวทางการดำเนินการเพื่อทดลองทดสอบก่อนเปิดให้บริการ โดยจะเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากในและต่างประเทศ โดยที่ประชุมให้เดินหน้าการศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อกำหนดเรื่องการทดลองทดสอบ เพื่อรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ