เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา สทค. โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ จัดให้มีการประชุมคณะทำงาน (Working Group)  ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ถ. แจ้งวัฒนะ เพื่อร่างข้อเสนอการทดสอบทดลอง 5G (5G Trial proposal) ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำเสนอต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้เรียนเชิญผู้ผลิตอุปกรณ์ซึ่งเป็นผู้แทนจาก Nokia ,Huawei,  ZTE และ Ericsson มานำเสนอ 5G Use cases และ Applications ที่เห็นว่าจะสามารถนำมาทดสอบทดลองได้

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ที่ประชุมการส่งเสริมการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยมี คุณอัจรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวง DE เป็นประธาน ได้มอบหมายให้      สทค. ประสานงานกับผู้ประกอบการในการจัดทำข้อเสนอโครงการ 5G field trial ในเขต EEC พร้อมงบประมาณเสนอให้แก่กระทรวง DE  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการให้บริการ 5G สำหรับประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์และเตรียมความพร้อมต่อการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน