สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) โดยคุณวีระ   รัตนแสงเสถียร ประธานคณะทำงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ ได้ร่วมกับสมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) และ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)  ได้ยื่นหนังสือ เอกสาร ข้อเสนอแนะ ร่างพรบ. ไซเบอร์ฯต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   โดยคุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง มารับหนังสือดังกล่าว ในวันที่ 19 ตุลาคม นี้

 

         

           สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาคการธนาคาร เพื่อรองรับบริการที่หลากหลายในยุคดิจิทัลและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อการยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินระบบรับและโอนเงิน พร้อมเพย์ ได้ร่วมลงนาม “ความร่วมมือการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)” ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องมานะ ชั้น 8 ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน

 

วันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาโต๊ะกลมทางวิชาการเรื่อง “โดรนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาในเรื่องการนำโดรนมาประยุกต์ ใช้ในเรื่องต่างๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ