ประธานคณะทำงานส่งเสริมนวัตกรรมล้ำสมัย (คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี) จัดการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2561

ในวันที่ 21 มิ.ย. 2561    ณ  ห้องประชุมของ บ. NTT Communications (Thailand) สำนักงานแห่งใหม่ ณ ชั้น 6 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์   ถ.รัชดาภิเษก โดยมีประเด็นการประชุมและผลการหารือดังนี้

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา   ณ ห้องประชุมสโมสรราชพฤกษ์     คณะกรรมการขับเคลื่อนได้มีการประชุมหารือ
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่13  ครั้งที่ 3/2561  รับทราบและพิจารณาในวันที่ 28 มิถุนายนที่จะถึงนี้