สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จัดสัมมนาครั้งที่ 1

วันที่ 27 มีนาคม 61 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้อง open forum ชั้น 21 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวโน้มทางเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

0001 5

0001 4