18 ธันวาคม   สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย  ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ รองเลขาธิการ   เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “ระดมความคิดเห็น กำหนดแผนการขับเคลื่อน TFIT ” ณ ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางของ