สภาวิศวกร ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เพิ่มเติมสาขาวิชาชีพวิศวกรรม จำนวน 17 สาขา ให้ครอบคลุมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่เกิดขึ้นใหม่