ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสื่อสารมวลชน ขอให้ สทค.ช่วยเชิญชวนภายในเครือข่ายและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์

สมาคมโทรคมนาคมฯ ชี้แจงกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ ของ นายประสงค์ เรืองศิริกูลชัย