หน่วยงานของรัฐเตรียมพร้อมปรับตัวรับ  พรบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562