หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมเวทีตอบข้อซักถาม "มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ" ถ่ายทอดสดผ่าน FB LIVE เพจ Thai Chamber https://www.facebook.com/ThaiChamber