เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 14 (2563-2566)

ตามที่ได้มีการเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารฯ ตามประกาศ ณ วันที่  24 กรกฎาคม 2563  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นั้น   ทั้งนี้ ถึงกำหนดการปิดรับการเสนอชื่อแล้ว  และคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งฯ จำนวน 50 คน  โดยเรียงลำดับหมายเลขตามตัวอักษรของชื่อผู้สมัคร   ดังปรากฏตามเอกสารแนบ