The matter  curious cat   เผยแพร่ 22/03/2561
 
don t 1
don t 2
don t3
don t 4
don t 5
don t 6
 

โดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์  มะลิสุวรรณ
กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 
 
0001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20180221123440 1

สัมภาษณ์พิเศษ

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformation จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบโทรคมนาคม

 
 
cover1
 
นวัตกรรมด้านดิจิทัลได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักในทุกอุตสาหกรรม ทำให้บริษัท ยักษ์ใหญ่ต่างเริ่มแข่งขันกันเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจในรูปแบบ startup เช่น Amazon และ Uber ที่เข้ามาพลิกผัน (Disruption) ธุรกิจแบบดั้งเดิม โดยอาศัย ความรวดเร็ว และนวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจที่เหนือชั้นกว่า ซึ่งขณะนี้ในบริษัท ส่วนใหญ่ได้สนับสนุนให้พนักงานและพันธมิตรธุรกิจมุ่งไปที่ความคิดสร้างสรรค์ และต้อง disrupt กระบวนการภายในของตัวเองเพื่อความรวดเร็วในการตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป