ด้วย  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ดำเนินการและบริหารการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ  “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019”   ภายใต้ แนวคิด ASEAN Connectivity  เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562