เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี กรรมการและเลขาธิการ ผู้แทน สทค.และ คุณเลิศรัตน์  รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ ครั้งที่ 4 /2566 เพื่อร่วมพิจารณาแนวทาง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (ล่อซื้อ) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับแก้ไขปัญหา Call Center (ปปง) โดยมี พล.ต.อ.ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช. (ด้านกฎหมาย) เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.