พิธีเปิดงาน “มหานครไร้สาย ถอนเสาไฟให้เมืองสวย Smart Metro” ณ สวนจตุจักร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์