เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.อธิป อัศวานันท์ เลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมฯ และสมาคมธนาคารไทย
โดยนายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสํานักงานระบบการ ชําระเงิน พร้อมด้วยตัวแทนจาก
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ รวมประชุมเรื่องระบบรับและโอนเงิน PromptPay  

TCT จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 (พ.ศ.2560-2562)