(20 มีนาคม 2567 ) คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ ครั้งที่ 4 /2567 โดยที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการโทรศัพท์ และ SMS หลอกลวงของมิจฉาชีพ เช่น ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลักษณะพฤติกรรมใดที่จัดเป็นคดีแก๊ง Call Center วิธีตรวจสอบเลขหมายที่ได้รับแจ้ง ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ แนวทางการจัดทำระบบบริหารจัดการ Sender Name เป็นต้น            

รวมถึงพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยให้ผู้ใช้บริการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และความคืบหน้าการดำเนินการตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 เรื่อง ระบบ Numbering Audit ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. 

 001

002

003