สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25   จะดำเนินการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 1 มีนาคมถึงวันพุธที่ 19 เมษายน 2566  โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น www.kpi.ac.th