ตามที่สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค.ชุดที่ 14 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นั้น
บัดนี้ การเลือกตั้งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร สทค.ชุดที่ 14 (2563-2566) จำนวน 30 คน   เรียงอันดับตามคะแนนเสียง