1. ประกาศข้อกำหนดตาม พรก.ฉบับที่ 3 ปลดล็อกผู้ที่ได้รับข้อยกเว้นในช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิว ฉบับที่ 2
  2. ประกาศข้อกำหนดตาม พรก.ฉบับที่ 3 ปลดล็อกผู้ที่ได้รับข้อยกเว้นในช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิวฉบับที่  3
  3. ประกาศของกระทรวงมหาดไทย ในสถานการณ์ฉุกเฉินเน้นย้ำตามข้อกำหนด พรก.ฉบับที่ 3
  4. ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขแจ้งสทค. เรื่องการผ่อนผันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ
  5. 100 วันโควิดไทย
  6. ประกาศ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1)
  7. ประกาศการให้ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
  8. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 (ฉบับที่ 2)