6  กรกฎาคม 2560 – สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมฯ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Future of StartUp Investment in Asia” ในงาน StartUp Thailand 2017 เพื่อเปิดมุมมองในการปรับตัว แนะแนวทางการดําเนินธุรกิจของกลุ่มสตาร์ททอัพให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนํามาใช้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.อธิป อัศวานันท์ เลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมฯ และสมาคมธนาคารไทย
โดยนายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสํานักงานระบบการ ชําระเงิน พร้อมด้วยตัวแทนจาก
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ รวมประชุมเรื่องระบบรับและโอนเงิน PromptPay  

TCT จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 (พ.ศ.2560-2562)