วันที่  31 มกราคม 2561  (TTA) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น  เยี่ยมชมสมาคมโทรคมนาคม

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (TCT)    ณ อาคาร AIA แคปปิตอล เซ็นเตอร์   ถ.รัชดาภิเษก

ซึ่งมีกรรมการบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ