เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 61 ระหว่างเวลา 13.00-13.45 น  มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล   Collaboration to Support the Operation of the IoT and Digital Innovation Institute ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)   และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)    

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 61 เวลา 15.00-17.00 น ณ ห้องประชุมพลังแผ่นดิน (3401) บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น อาคารจามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษากำกับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐและ กสทช.