สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)  ได้จัดทำเอกสารชุด TCT Vision "ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี 5G สำหรับประเทศไทย" ในรูปแบบ infographic ที่เข้าใจง่าย เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้สนใจ ให้เข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย อันจะเป็นการยกระดับการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสะดวกแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมอย่างทั่วถึง