สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)  ได้จัดทำเอกสารชุด TCT Vision "ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี 5G สำหรับประเทศไทย" ในรูปแบบ infographic ที่เข้าใจง่าย เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้สนใจ ให้เข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย อันจะเป็นการยกระดับการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสะดวกแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมอย่างทั่วถึง

 

Full Report 5G V132 final submit p003Full Report 5G V132 final submit p004

Full Report 5G V132 final submit p005

Full Report 5G V132 final submit p006

Full Report 5G V132 final submit p007

Full Report 5G V132 final submit p008

Full Report 5G V132 final submit p009

Full Report 5G V132 final submit p010

Full Report 5G V132 final submit p011

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 ติดตามตอนที่ 2 ได้ในครั้งหน้า...