ด้วยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2562 มีมติเห็นชอบแนวทางการกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (ร่างประกาศฯ) ตลอดจนเห็นชอบรูปแบบ แนวทาง และระยะเวลาในการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 และนำเสนอผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะเสนอต่อที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป

           ขอเชิญชวน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรภาคประชาชนและผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.   เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ     โดยมีรายละเอียดดังนี้        ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562– 22 มีนาคม 2562

cov draft
 
 
cov document