ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม 2564

 2 page 0001

 

  แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564)