สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)  ได้จัดทำเอกสารชุด TCT Vision "ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี 5G สำหรับประเทศไทย" ในรูปแบบ infographic ที่เข้าใจง่าย เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้สนใจ ให้เข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย อันจะเป็นการยกระดับการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสะดวกแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมอย่างทั่วถึง

 ExSum Report 5G Thai final v20 final submit p001

ExSum Report 5G Thai final v20 final submit p002

  Executive Summary Report :5G&Disruptive Technology Supporting Thailand4.0: Challenges and Opportunities