วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม  2562  เวลา 13.00 – 16.30 น.   ณ ห้อง Silk 1 ชั้น 2  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

จัดโดย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Practical Data Protection”        

โดย       คุณมนตรี  สถาพรกุล

             Data Protection Officer   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Practical Data Protection Bitec Oct 19 BigBang p001

   Practical Data Protection

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Al Applications and Use Cases”

โดย     คุณศิริศักดิ์ ท่อนทอง

            Enterprise Technical Specialist บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Intel AI Big Bang p001

   Al Applications and Use Cases

 

การเสวนาหัวข้อ “ยุค 5G โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลใหม่จะเป็นทางรุ่งหรือทางร่วงธุรกิจดิจิทัลประเทศไทย”

โดย    -  คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

              รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

           -  คุณนนทวัตต์  สาระมาน

              กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

           -  คุณพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์

              ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย

ดำเนินการเสวนา โดย     อาจารย์สืบศักดิ์  สืบภักดี                                                                           

ผู้บริหารโครงการ   ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   รองเลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

THAI 5G Big Bang Final p001

   5G National Development in Thailand the way forward

191027 Digital Mega Trends in Thailand Context KSEC p001

   Digital_Mega_Trends