ผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ  ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เรื่องประชุมสัมมนาโครงการ Reviewing and Enhancing Asean ICT Skills Standard “ทิศทาง ICT Skills เราพร้อมกันแค่ไหน”   เมื่อวันที่ 24 กันยายน 61  ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาการกำหนดนิยามและมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีของอาเซียนสาขา 3 สาขา ได้แก่ Big data , Social Business และ Internet of things   รวมทั้งแนวทางส่งเสริมการใช้มาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  

 


mra
 
 
 
panel 2direction ICT
 
 
topic1 ict Skill
 
 
topic2 Standard p001
 
 
topic3 Automation p001