เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   โดยนายเลิศรัตน์   รตะนานุกูล กรรมการและรองเลขาธิการ และประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่านที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ   สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)