สำนักงานสมาคมฯ ขอแจ้งเพื่อทราบถึง  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 13 ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด (ส.ค.6)  ทะเบียนเลขที่ จ.3082/2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 29  พฤศจิกายน พ.ศ.2560