สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ขอให้สมาชิก สทค.พิจารณาเสนอข้อคิดเห็นต่อกฏระเบียบ มาตรการและมาตรฐานของประเทศสมาชิWTO ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารที่แนบ

--
จำรัส  ตันตรีสุคนธ์
ผู้อำนวยการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Chamras   Tantreesukhon
General Director, The Telecommunications Association of Thailand Under The Royal Patronage
chamras@tct.or.th, T +662 051 9401-2, F +662 051 9403 , M +668 1814 8414

http:www.tct.or.th ,http://www.facebook.com/tct.or.th 

 

   ข้อคิดเห็นต่อกฎระเบียบฯ มาตรฐานของปท.สมาชิก wto