From: NSTDA-BCD <techday@nstda.or.th>
Date: 2018-01-17 17:11 GMT+07:00
Subject: งานเสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ
To: chamras@tct.or.th

 
 
 
characterization

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีกำหนดจัดงานเสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ หรือ Characterization and Testing Services @ Thailand Science Park วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ด้วย สวทช. เพื่อสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศที่สามารถให้บริการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมีมาตรฐานระดับสากล ครอบคลุมทั้งมาตรฐาน ISO มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานเฉพาะทางอื่นๆ รวมถึงการตรวจประเมินและให้การรับรอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สู่ภาคสังคมและประชาชนมากขึ้น สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการผลักดันประเทศเข้าสู่ประเทศไทยยุค 4.0 เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
บรรยายพิเศษ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวนา จาก ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานรัฐ 
NQI และ M S T Q คืออะไร ...หาคำตอบได้ภายในงานนิทรรศการ
กิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหน่วยบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้การรับรองของ สวทช. และภาคเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่: https://goo.gl/mmgr2m

 

 

 

pic 20180108172739 n

    กำหนดการ

 

    งานเสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ