ที่มา

วารสารรายเดือน EXIM E-NEWS ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562 

exim trens1

exim trens2