ที่มา : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

EXIM E-NEWS ปีที่14 ฉบับที่ 11

asean sum1

asean sum 2

asean sum 3

asean sum 4

asean sum 5