ขอเชิญติดตามบทความของสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) คอลัมน์ "รอบรั้ว สสวทท" ในวารสาร Science Tech ของ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ฉบับที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

สำหรับ issue สำคัญที่สมาคมโทรคมฯ ผลักดันในรอบปีที่ผ่านมาและสะท้อนลงในบทความ 6 หน้าของวารสาร คือ การขับเคลื่อนและผลักดันเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย โดยตลอดปีที่ผ่านมาสมาคมโทรคมฯ ได้จัดทำทั้งการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น การทำ Workshop ประเด็น "5G" ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทำเป็น Whitepaper รายงานบทวิเคราะห์เชิงวิชาการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประเด็น “5G & Disruptive Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” ในหลายรูปแบบทั้ง Fulltext, Info-Graphic Version และ รูปแบบบทสรุปผู้บริหารทั้ง ไทย-อังกฤษ 

และได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ในทุกระดับ ทั้งรัฐบาลผ่านรัฐมนตรีหลายท่าน รวมถึงกรรมาธิการ ชุดต่าง ๆ ของ สนช. หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปในวงกว้าง อาทิ ในงาน Digital Thailand Bigbang 2018 สรุปให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี 5G ที่ไม่ใช่เพียงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม แต่จะเป็นการพลิกโฉมหน้าของอุตสาหกรรมต่าง ๆ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศ และสร้างความสะดวกต่อผู้ใช้บริการทุกระดับ
 
Download วารสารฉบับเต็ม : http://www.costat.or.th/index.php/journal